روز پرستار مبارک 11

 

روز پرستار مبارک

از آسمان پرسيدم پرستار کيست؟ گفت: وسيع‌تر از من است

از کوه پرسيدم پرستار کيست؟ گفت: مقاوم‌تر از من است

از آينه پرسيدم پرستار کيست؟ گفت: پاک‌تر از من است

از آب پرسيدم پرستار کيست؟ گفت: زلال‌تر از من است

از مادر پرسيدم پرستار کيست؟ گفت: مهربان‌تر از من است

از پيامبر پرسيدم پرستار کيست گفت: از تمام يارانم به من نزديک تراست

از خودش پرسيدم پرستار کيست؟ گفت: خادم خدا.

 

آنگاه که دردمندي سلامت خود را بازيابد ، آنگاه که دستي به نشان شکر به آسمان بلند شود ، ملائک تو را مي‌ستايند .

روز پرستار مبارک

نقطه نظرات ارزشمند شما