1401/07/10 یکشنبه 10 مهر 1401

پژوهندگان علم


پژوهندگان علم

گنجینه دانش آموزان برتر

دانش آموزان برتر

اسامی رتبه های یک و دورقمی کانون فرهنگی آموزش قلم چی کرج در کنکور سراسری 1400

اسامی قبولی های نهم به دهم تیزهوشان و نمونه دولتی

اسامی قبولی های ششم به هفتم تیزهوشان و نمونه دولتی

قبولی های رشته پزشکی کنکور 1400

قبولی های رشته پزشکی کنکور 1400

قبولی های رشته پزشکی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته ریاضی کنکور 1400

قبولی های رشته انسانی کنکور 1400

قبولی های رشته انسانی کنکور 1400