پروفایل دبیر
زهرا افراسيابي
با سلام
زهرا افراسيابي
، دبیر آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج هستم .
سوابق آموزشی اینجانب : در حال به روز رساني مي باشد ...

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای من در آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

ترم آموزشی آموزشگاه عنوان کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
قرآن سوم - زهرا افراسيابي
09:55▬10:30
08:00▬08:50
10:45▬
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
رياضي سوم - زهرا افراسيابي
09:05▬09:40
08:00▬08:50
09:05▬09:40
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
علوم سوم - زهرا افراسيابي
10:45▬11:20
08:00▬08:50
09:55▬10:30
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
فارسي سوم - زهرا افراسيابي
08:00▬08:50
09:05▬09:40
09:55▬10:30
12:25▬
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
مطالعات اجتماعي سوم - زهرا افراسيابي
09:55▬10:30
11:30▬
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
نگارش فارسي سوم - زهرا افراسيابي
09:05▬09:40
10:45▬11:20
11:30▬12:10
09:05▬09:40
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
هديه هاي آسماني سوم - زهرا افراسيابي
10:45▬11:20
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
ورزش سوم - زهرا افراسيابي
11:30▬12:10
11:30▬12:10