پروفایل دبیر
خديجه خان زاده
با سلام
خديجه خان زاده
، دبیر آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج هستم .
سوابق آموزشی اینجانب : در حال به روز رساني مي باشد ...

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای من در آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

ترم آموزشی آموزشگاه عنوان کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
قرآن پنجم - خديجه خان زاده
10:45▬11:20
10:45▬11:20
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
رياضي پنجم - خديجه خان زاده
09:05▬09:40
08:00▬08:50
08:00▬08:50
09:05▬09:40
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
علوم پنجم - خديجه خان زاده
08:00▬08:50
09:05▬09:40
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
فارسي پنجم - خديجه خان زاده
08:00▬08:50
09:55▬10:30
09:05▬09:40
09:55▬10:30
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
مطالعات اجتماعي پنجم - خديجه خان زاده
10:45▬11:20
09:55▬10:30
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
نگارش فارسي پنجم - خديجه خان زاده
11:30▬12:10
09:55▬10:30
11:30▬12:10
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
هديه هاي آسماني پنجم - خديجه خان زاده
09:55▬10:30
11:30▬12:10
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
ورزش پنجم - خديجه خان زاده
11:30▬12:10
11:30▬12:10