پروفایل دبیر
سميه يکه فلاح
با سلام
سميه يکه فلاح
، دبیر آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج هستم .
سوابق آموزشی اینجانب : در حال به روز رساني مي باشد ...

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای من در آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

ترم آموزشی آموزشگاه عنوان کلاس شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
قرآن دوم - سميه يکه فلاح
08:00▬08:50
09:55▬10:30
11:30▬12:10
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
رياضي دوم - سميه يکه فلاح
10:45▬11:20
09:55▬10:30
08:00▬08:50
09:05▬09:40
09:55▬10:30
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
علوم دوم - سميه يکه فلاح
09:05▬09:40
10:45▬11:20
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
فارسي دوم - سميه يکه فلاح
09:55▬10:30
08:00▬08:50
09:05▬09:40
11:30▬12:10
08:00▬08:50
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
نگارش فارسي دوم - سميه يکه فلاح
11:30▬12:10
09:55▬10:30
10:45▬11:20
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
هديه هاي آسماني دوم - سميه يکه فلاح
10:45▬11:20
09:05▬09:40
دبستان پژوهان - 99 مدرسه پسرانه پژوهان - جهانشهر
ورزش دوم - سميه يکه فلاح
11:30▬12:10
11:30▬12:10