1400/07/06

پژوهندگان علم

آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون کانون فرهنگی آموزش قلم چی

روز پرستار مبارک

1399/09/29 19:06:27

 

روز پرستار مبارک

از آسمان پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: وسیع‌تر از من است

از کوه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مقاوم‌تر از من است

از آینه پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: پاک‌تر از من است

از آب پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: زلال‌تر از من است

از مادر پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: مهربان‌تر از من است

از پیامبر پرسیدم پرستار کیست گفت: از تمام یارانم به من نزدیک تراست

از خودش پرسیدم پرستار کیست؟ گفت: خادم خدا.

 

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد ، آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود ، ملائک تو را می‌ستایند .

روز پرستار مبارک

نقطه نظرات ارزشمند شما