آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

صفحه شخصی همکار

ورود اطلاعات کاربری

نکات امنیتی
از در اختیار قراردادن اطلاعات کاربری خود به دیگران اجتناب فرمایید.
اطلاعات پرونده های آموزشی و مالی جهت سال تحصیلی جاری می باشد.