آموزشگاهها و مدارس (پژوهندگان علم ، سلاله ، پژوهان) کرج

هماهنگ با برنامه راهبردی کانون فرهنگی آموزشی قلم چی

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

موافقت نامه درخواست همکاری

الزامات و نکات مهم پیش از تکمیل فرم درخواست همکاری

تکمیل فرم درخواست همکاری از طرف شما ، هیچگونه تعهد و الزامی برای موسسه جهت همکاری با شما ایجاد نمی نماید

موسسه مختار است تا در مورد همکاری یا عدم همکاری با شما پس از ارسال فرم تقاضای همکاری تصمیم گیری نماید.

اطلاعات وارد شده توسط شما محرمانه تلقی می شود و نزد موسسه محفوظ می ماند.

هرگاه در هر مرحله از فرآیند همکاری موسسه متوجه ارائه اطلاعات ناصحیح از طرف متقاضی گردد ، رابطه همکاری ملغی تلقی می گردد.